Międzynarodowe stowarzyszenie klubów Lions

Home O ruchu Lions i Leo Międzynarodowe stowarzyszenie klubów Lions

Historia ruchu w pigułce

Początki Stowarzyszenia

Historia Lions Clubu ma swoje początki w Chicago, gdzie Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów Lions, dzisiaj znane jako Lion Clubs International, zostało założone w 1917 roku. To nowe stowarzyszenie zostało stworzone z już istniejących Stowarzyszenia Klubów Lions (założonego 24.10.1916r. przez Dr. Williama P. Woods w Indianie, USA) oraz Koła Biznesowego Chicago. Na początku XX wieku takie kluby były skupione głównie na biznesie. Do tego były miejscem, gdzie ludzie biznesu mogli się spotykać oraz rozwijać swoją pozycję społeczną. Posiedzenia miały miejsce zwykle w hotelach oraz restauracjach, gdyż lunch i obiad były uważane za ważne chwile do dzielenia się relacjami oraz zyskiwania nowych członków. Od czasu do czasu planowane były także wydarzenia dobroczynne, lecz nie był to ich główny cel.

Narodziny Stowarzyszenia

Założyciel stowarzyszenia - Melvin Jones był prywatnym przedsiębiorcą z Chicago, który w 1917 roku nakłonił członków lokalnego środowiska biznesowego (Business Circle of Chicago) do zaangażowania się w sprawy wykraczające poza aktywność związaną z pomnażaniem majątku. Przekonał ich, iż takie działanie służyć będzie budowaniu wspólnej, lepszej przyszłości i zaproponował oparcie tego zaangażowania o skodyfikowane wartości etyczne. Skutkiem tego było narodzenie się pomysłu „służenia” oraz to ,że „klub biznesowy” stał się „klubem służącym”. Stworzenie takiego klubu nie było proste, lecz Melvin Jones wierzył w swój pomysł i wybrał jako przykłady dla stowarzyszenia dwa istniejące już kluby Rotary oraz Kiwanis. Melvin Jones poprosił swój klub, aby dołączyli do Stowarzyszenia Klubów Lions; członkowie klubu wyrazili zgodę, dzięki czemu 7 czerwca 1917 roku na spotkaniu w La Salle Hotel w Chicago oficjalnie narodziło się nasze Stowarzyszenie.

Na konwencji w Oakland w Californii w 1921 roku zostało wybrane obecne logo, czyli dwa Lwy patrzące jeden w przeszłość drugi w przyszłość oraz litera L pomiędzy nimi.

W 1954 roku zostało przyjęte słynne motto „We Serve”. W Tajpeju w 1987 roku przymiotnik męski został usunięty z podstawowych wymagań członkostwa, co umożliwiło kobietom wstęp do Stowarzyszenia.

Rozpraszanie się Stowarzyszenia

Dzięki ogólnej atmosferze szczęścia i radości po I wojnie światowej, ruch Lionizmu mógł rozprzestrzenić się poza granice USA. Najpierw dotarł do Kanady (1920) , następnie w kolejnych latach docierał kolejno do Chin(1926), Meksyku(1927), Kuby(1927), Panamy(1935) oraz Ameryki Południowej (1936). Po II Wojnie Światowej, Lions Clubs International jako jedyna organizacja pozarządowa została zaproszona do podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. Co więcej, zakończenie wojny umożliwiło dotarcie ruchu do Europy, gdzie w 1948 roku powstawały pierwsze europejskie kluby w Szwecji, Francji, Szwajcarii oraz kluby w Australii(1947) i Afryce (1952). Przez kolejne lata dołączały kluby z państw z całej Europy Zachodniej, natomiast dopiero w 1989 roku powstały pierwsze kluby Europy Wschodniej w Estonii, Polsce (LC Poznań Polska, pierwszy gubernator Okręgu 121 Polska Lion Franciszek Wilamowski) oraz na Węgrzech. Dzięki temu ruch mógł rozwinąć się dalej na Europę Wschodnią do krajów takich jak Albania, Litwa, bądź Ukraina.

Aktualnie należy do niego 46000 klubów, zorganizowanych w 754 Okręgach w 207 krajach, a działa w nich łącznie ponad 1 450 000 Lionów. Na czele Stowarzyszenia stoi Prezydent Światowy – w kadencji 2019/2020 jest nim Dr. Jung-Yul Choi z Korei Południowej.

W 2009 roku, Charity Navigator, największy, niezależny, amerykański oceniający organizację charytatywne, przyznał LCIF 4 gwiazdki, co jest najlepszym możliwym rankingiem dla organizacji charytatywnej i jest to ocena wyższa od np. Czerwonego Krzyża.

Cele Międzynarodowego Stowarzyszenia
Klubów Lions

Kiedy czytamy cele stowarzyszenia Lions można zrozumieć, że Lion to nie osoba, która po prostu przychodzi na spotkania: to osoba, która żyje według tych celów, których zastosowanie jest niezbędne, aby „dostarczać forum do otwartej dyskusji dotyczącej wszelkiego rodzaju interesu publicznego; mając na uwadze to, że zwolennictwo polityczne oraz sekciarska religia nie będą omawiane przez członków Klubu” oraz „zachęcać ludzi nastawionych na pomoc, aby pomagali swojej społeczności, bez prywatnych korzyści finansowych i zachęcać wydajność oraz promować wysokie standardy etyczne w handlu, przemyśle, profesjach, pracach publicznych oraz prywatnych staraniach”.

Celami Podstawowymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions są :

01.

Organizowanie

czarterowanie oraz nadzorowanie organizacji społecznych, aby były znane jako kluby Lions.
02.

Koordynowanie

działań i standaryzacja administracji klubów Lions.
03.

Tworzenie

i wspieranie ducha zrozumienia między ludźmi na całym świecie.
04.

Promowanie

zasad dobrego rządu oraz dobrego obywatelstwa.
05.

Zainteresowanie

obywatelskim, kulturalnym, socjalnym oraz moralnym dobrobytem społeczeństwa.
06.

Jednoczenie

klubów więzami przyjaźnie, dobrej wspólnoty oraz wspólnego zrozumienia.
07.

Dostarczanie

forum dla otwartych dyskusji dotyczącej wszelkiego rodzaju interesu publicznego; mając na uwadze to, że zwolennictwo polityczne oraz sekciarska religia nie będą omawiane przez członków Klubu.
08.

Zachęcanie

ludzi nastawionych na pomoc, aby pomagali swojej społeczności, bez prywatnych korzyści finansowych i zachęcać wydajność oraz promować wysokie standardy etyczne w handlu, przemyśle, profesjach, pracach publicznych oraz prywatnych staraniach”.

Kodeks etyczny Liona

To podstawowy dokument, uchwalony na pierwszej konwencji Lions Clubs International w 1917 roku, wyznaczający sposób zachowania i postępowania Lionów. Przystępując do Ruchu każdy Lion zobowiązuje się przestrzegać tego Kodeksu. Nie stosowanie się do jego zapisów może spowodować utratę członkostwa w ruchu.

  • Udowodnię swoim postępowaniem, że zasługuję na swój sukces.
  • Nie będę czerpać korzyści z niesprawiedliwie osiągniętej przewagi oraz wątpliwego moralnie zachowania.
  • Budując swoją pozycję nie mogę szkodzić innym. Będą lojalny wobec siebie oraz tych, z którymi współpracuję i dla których pracuję.
  • Mając wątpliwości co do uczciwości i słuszności mojego postępowania wobec innych, będę je rozstrzygać na swoją niekorzyść.
  • Przyjaźń będę uważać za wartość samą w sobie, kierując się zasadą, że prawdziwa przyjaźń nie żąda niczego w zamian.
  • Zawsze będę pamiętać o swoich obowiązkach wobec narodu, państwa oraz społeczności, wśród której żyję, poświęcając im lojalnie i dobrowolnie swój czas, pracę i środki.
  • Okażę pomoc i współczucie tym, którzy cierpią, wspierając moralnie i materialnie słabszych i potrzebujących.
  • Będę umiarkowany w krytyce, a hojny w pochwałach – tak by budować, a nie niszczyć.